விண்ணப்பம் பெற உங்கள் SIM இன் வட்டினை அழுத்தி போணில் தோன்றும் SMSஐ அனுப்பவும்

Please be Note that the Service Charge Include Dialog, Airtel, Hutch 2.50/- + Tax Mobitel 1.0/- + Tax